El C2EM 2016 va acabar amb unes conclusions. Entenent que s’havia de fer un pas endavant, des del principi de les tasques d’organització del C2EM Reus – Tarragona 2020, es va plantejar la necessitat de tancar el congrés amb un llistat de propòsits compartits que es va anomenar REPTES DEL C2EM.
El format virtual del congrés no va modificar la voluntat que aquests reptes fossin establerts de forma participativa i, per això, es va portar a terme un procediment en diverses etapes: consulta inicial per recollir propostes, recopilació i síntesi i, finalment, una segona consulta per valorar i seleccionar el llistat definitiu.
El resultat d’aquest procés, que va comptar amb una molt alta participació, són els 12 reptes que a continuació es detallen i que s’han d’entendre com a REPTES QUE PRETENEM ASSOLIR, INDIVIDUALMENT PERÒ EN UN MARC DE COL·LABORACIÓ DE TOT EL COL·LECTIU DOCENT, DE TOTES LES ETAPES EDUCATIVES.

Repte 1

Exigirem que la formació en què participem se centri en el desenvolupament de les competències professionals del docent: 1. Dissenyar activitats i UDs en les quals el protagonista sigui l’alumne. 2. Gestionar una aula heterogènia i inclusiva. 3. Gestionar l’avaluació amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge. 4. Treballar de manera col·laborativa.

Repte 2

Treballarem, en l’àmbit de cadascú/una, per assegurar que la formació inicial i permanent del professorat parteixi d’unes bases matemàtiques i didàctiques sòlides, i que inclogui els coneixements matemàtics necessaris per ensenyar: sobre com aprenen els i les alumnes, sobre l’horitzó (l’abans i el després) i sobre recursos materials i tecnològics per innovar.

Repte 3

Contribuirem que, en cadascun dels nostres centres, hi hagi una persona especialment dedicada a dinamitzar les matemàtiques i a establir connexions amb els centres de l’entorn.

Repte 4

Aconseguirem que la majoria de les nostres activitats d’aula siguin matemàticament rellevants, activin el pensament matemàtic, admetin múltiples enfocaments, fomentin la col·laboració i la discussió, i siguin significatives i accessibles per a l’alumnat.

Repte 5

Potenciarem la creació de laboratoris de matemàtiques als nostres centres, considerant-los un element important en la creació d’ambients propicis per a l’experimentació

Repte 6

Centrarem els nostres esforços, a totes les edats, en el “com”, en la creació d’ambients propicis per a l’aprenentatge: interacció, reflexió, creativitat, raonament, resolució de problemes, construcció i desenvolupament del pensament matemàtic, etc.

Repte 7

Treballarem per canviar preconceptes socials arrelats, com “les matemàtiques són difícils” o “això per a què serveix?”, per altres expressions com “tothom serveix per a les matemàtiques” o “les matemàtiques ens ajuden a interpretar el món”.

Repte 8

Promourem activitats participatives on els i les docents, els i les alumnes i les seves famílies puguin gaudir plegats d’experiències matemàtiques positives (fires, activitats de carrer, visites, concursos, jocs, tertúlies, etc.)

Repte 9

Farem una tasca àmplia de divulgació de les matemàtiques a les nostres aules, i mostrarem  la seva contribució a resoldre problemes actuals i les seves aplicacions per a fer un món millor, com a complement dels continguts reglats.

Repte 10

Potenciarem la creació de petits equips de docents, estables i internivells, connectats per tal de compartir materials, recursos i experiències.

Repte 11

Afavorirem la creació o actualització de bancs de recursos, tipus l’ARC, per tal de compartir experiències d’activitats fetes a l’aula. 

Repte 12

Ens implicarem en la creació de xarxes entre centres de tots els nivells educatius, d’un mateix municipi o zona, per tal de dissenyar formacions flexibles i ajustades a cada realitat i així fomentar  la formació permanent.

ReptesC2EM en pdf