Objectius del C2EM 2016:

  • Contribuir a l’enriquiment professional dels ensenyants de matemàtiques.
  • Compartir pràctiques d’aula que impulsin la  construcció de coneixement matemàtic.
  • Destacar la contribució de l’educació matemàtica a la formació integral de la persona.
  • Apropar les matemàtiques a la societat.
  • Afavorir l’ús de xarxes per mantenir l’intercanvi professional
  • Acordar línies d’actuació per a la millora de l’educació matemàtica.

En la línia d’aquests objectius hem adoptat com a lema del congrés:

 Construir matemàtiques

Compartir per aprendre

Nuclis temàtics del C2EM:

N1. Resolució de problemes, el cor de l’aprenentatge

Aquest nucli agrupa les aportacions referents al plantejament i la resolució de problemes com a una de les dimensions més genuïnes del treball i de l’educació  matemàtica: aprendre  a resoldre problemes i aprendre a través de la resolució de problemes.

 

N2. Connexions i contextos, construir ponts i models

Aquest nucli temàtic acull les aportacions que tractin aspectes de modelització en contextos científics, tecnològics, naturals o socials; o bé que relacionin continguts matemàtics entre ells, amb continguts d’altres matèries o amb l’activitat quotidiana dels alumnes.

N3. Recursos materials i tecnològics, eines d’aula

Aquest nucli agrupa les aportacions centrades en els recursos que contribueixen a l’ensenyament de les matemàtiques:  materials manipulatius, eines tecnològiques (GeoGebra, Scratch, fulls de càlcul…)

 

N4. Representació i comunicació, compartir coneixement

Aquest nucli acull les aportacions que tractin la representació d’idees matemàtiques i la seva comunicació per compartir i construir coneixement. S’inclou també la difusió i divulgació social de la matemàtica.

 

N5. Investigacions i projectes, viure experiències

Aquest nucli recull aportacions que reflexionin sobre el treball d’aula centrat en la realització d’investigacions i projectes, amb un fort component col·laboratiu i transversal, o que aportin experiències concretes en aquest camp, tot reflexionant sobre les seves possibilitats didàctiques.

 

N6. Gestió de l’activitat matemàtica i avaluació, del disseny a la reflexió

Aquest nucli agrupa aquelles aportacions que analitzin aspectes del disseny d’activitats d’educació matemàtica, de la seva implementació, de la gestió de la contingència inherent a la vida de l’aula i de la seva avaluació i millora a través de la reflexió del docent. S’inclouen aquelles aportacions que facin referència a l’atenció a la diversitat.

 

N7. Desenvolupament professional, motor de millora

Aquest nucli acull les aportacions que centrin la seva atenció en el procés de creixement professional dels ensenyants: formació inicial (matemàtica i didàctica), formació permanent, processos personals de reflexió i millora, xarxes per compartir coneixement entre iguals…