En el marc del Lema i dels Objectius del Congrés, els assistents poden participar activament presentant Comunicacions, Tallers, Presentacions 2020 i Taules. A continuació descriurem aquestes modalitats, tot donant indicacions dels requisits i del procediment per presentar-ne les propostes.

Comunicacions: 

Intervencions breus per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i resultats de recerques a l’aula. En el cas que es presentin activitats o experiències concretes implementades a l’aula serà important incloure una reflexió metodològica. Les presentacions orals haurien de ser sintètiques i directes, destacar les idees més rellevants, deixant una explicació més àmplia per a la versió escrita.

Tipologies de comunicacions:

De cara a la seva presentació als assistents els dies del Congrés, les comunicacions podran ser agrupades per afinitats de temàtica o d’objectius, establint-se així els següents formats i estructura de presentació:

 • comunicacions senzilles : 15 minuts de presentació + 10 minuts de debat,
 • comunicacions enllaçades: 20 minuts de presentació per a cada comunicació (en principi, 3) + 25 minuts de debat conjunt,

Serà el Comitè Científic qui faci als autors/es la proposta d’enllaç. Tanmateix, seran molt benvingudes totes les propostes d’enllaç que provinguin dels propis autors/es.

Criteris i consideracions importants: 

 • Les propostes de comunicacions es trametran a l’organització del Congrés a través d’un formulari que més avall es descriu.
 • Posteriorment, un cop acceptada la comunicació, es demanarà la tramesa del text complet, en el termini indicat més avall i seguint les indicacions de format que a partir del mes de març es faran públiques en aquesta mateixa pàgina.
 • Aquest text complet és el que es publicarà a les actes del Congrés en format virtual. Aquestes actes virtuals seran anàlogues a les de 2016 (aprofitem l’avinentesa per convidar a consultar-les en aquest enllaç a qui no ho hagi fet anteriorment), disposaran del corresponent ISBN, i a diferència de les actes no virtuals tenen el caràcter d’immediates un cop acabat el Congrés.
 • El Comitè Científic es comunicarà amb els autors/es abans del 25/04/2020 per tal de confirmar l’acceptació de la comunicació, si s’escau, a la vegada que per fer una proposta d’enllaç amb altres comunicacions; en aquest cas el Comitè Científic donarà suport als autors i autores per tal de donar sentit a aquest enllaç proposat.
 • Es limita el nombre de comunicacions i tallers en els que es participi com a autor/a a un màxim de 2 en total (comunicacions+tallers).
 • Tot/a autor/a haurà d’estar inscrit/a al Congrés.
 • Pensant en aquestes limitacions, se suggereix la distinció entre la figura dels autors/es i la figura dels col·laboradors/es de la comunicació; en aquest darrer cas, no s’apliquen les dues limitacions anteriors. Els col·laboradors podran aparèixer reconeguts al resum de la presentació que es publicarà tant a les actes com al programa de mà.

Terminis

Atès el canvi de dates del Congrés i els motius que ens hi han portat, i pensant en aquelles iniciatives i idees que han anat sorgint durant aquests mesos, el Comitè organitzador i el Comitè científic han considerat oportú obrir un nou període per presentar noves aportacions.

 • Per a la tramesa de propostes de comunicacions: des del 15/05/2020 al 15/07/2020.
 • Les aportacions ja presentades en l’anterior període, no cal que tornin a ser registrades (en tot cas, comproveu que a finals d’abril vàreu rebre la confirmació del comitè científic).
 • Per a la tramesa dels textos definitius: des de la seva acceptació fins al 12/10/2020.

Tramesa de propostes de comunicacions:

Cada proposta de comunicació s’haurà de trametre en dues parts per separat a través d’aquest formulari.

ENLLAÇ

En aquest formulari s’hi demana la següent informació:

  • El títol de la comunicació
  • Una breu descripció de l’activitat / experiència / recerca…, i breu reflexió metodològica o teòrica que l’emmarqui
  • El guió de la presentació oral
  • Una breu indicació de què consideren els autors/es que pot aportar als assistents la seva comunicació
  • Un seguit de dades d’identificació en relació a l’autoria
  • El nucli temàtic al que s’associa la comunicació principalment
  • Les taxonomies associades a la comunicació (etapes, nuclis temàtics, dimensions)  

Tallers: 

Sessions pràctiques d’activitats que s’han dut a terme pel professorat a les aules. La finalitat principal d’aquestes sessions és la manipulació interactiva de materials o software, l’exposició d’activitats concretes… Es diferencien de les comunicacions en el fet que han de tenir un plantejament dinàmic basat en la participació activa dels assistents.

Criteris i consideracions importants: 

 • Es fixa la durada dels tallers en 1h 21min, tot exigint que ⅔ d’aquest temps estiguin destinats a la participació activa del professorat assistent.
 • Les propostes de tallers es trametran a l’organització del Congrés a través d’un formulari que més avall es descriu.
 • Posteriorment, un cop acceptat el taller, es demanarà la tramesa del text complet, en el termini indicat més avall i seguint les indicacions de format que a partir del mes de març es faran públiques en aquesta mateixa pàgina.
 • Aquest text complet és el que es publicarà a les actes del Congrés en format virtual. Aquestes actes virtuals seran anàlogues a les de 2016 (aprofitem l’avinentesa per convidar a consultar-les en aquest enllaç a qui no ho hagi fet anteriorment), disposaran del corresponent ISBN, i a diferència de les actes no virtuals tenen el caràcter d’immediates un cop acabat el Congrés.
 • El Comitè Científic es comunicarà amb els autors/es abans del 25/04/2020 per tal de confirmar l’acceptació del taller, si s’escau.
 • Es limita el nombre de comunicacions i tallers en els que es participi com a autor/a a un màxim de 2 en total (comunicacions+tallers).
 • Tot/a autor/a haurà d’estar inscrit/a al Congrés. 
 • Pensant en aquestes limitacions, es suggereix la distinció entre la figura dels autors/es i la figura dels col·laboradors/es del taller; en aquest darrer cas, no s’apliquen les dues limitacions anteriors. Els col·laboradors podran aparèixer reconeguts al resum de la presentació que es publicarà tant a les actes com al programa de mà.

Terminis

Atès el canvi de dates del Congrés i els motius que ens hi han portat, i pensant en aquelles iniciatives i idees que han anat sorgint durant aquests mesos, el Comitè organitzador i el Comitè científic han considerat oportú obrir un nou període per presentar noves aportacions.

 • Per a la tramesa de propostes de comunicacions: des del 15/05/2020 al 15/07/2020.
 • Les aportacions ja presentades en l’anterior període, no cal que tornin a ser registrades (en tot cas, comproveu que a finals d’abril vàreu rebre la confirmació del comitè científic)
 • Per a la tramesa dels textos definitius: des de la seva acceptació fins al 12/10/2020.

Tramesa de propostes de tallers:

Cada proposta de taller s’haurà de trametre en dues parts per separat a través d’aquest formulari

ENLLAÇ

En aquest formulari s’hi demana la següent informació:

 • El títol del taller
 • Una breu descripció de l’activitat / experiència / recerca… que es vol treballar
 • El guió de la dinàmica del taller, que contempli explícitament la participació activa dels assistents
 • Relació de necessitats específiques per a la realització del taller
 • Una breu indicació de què consideren els autors/es que pot aportar als assistents la seva comunicació
 • Un seguit de dades d’identificació en relació a l’autoria
 • Les taxonomies associades a la comunicació (etapes, nuclis temàtics, dimensions

 

Presentacions 2020:

Presentacions en forma virtual per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i resultats de recerques a l’aula, que són presentades a través de 20 imatges en 20 segons cadascuna.

Criteris i consideracions importants: 

 • La idea d’imatge s’entendrà en el seu sentit més ampli: infografia, fotografia, dibuix, escrit, gif, petit vídeo…
 • Les propostes de Presentacions 2020 es trametran a l’organització del Congrés a través d’un formulari que més avall es descriu.
 • El Comitè Científic es comunicarà amb els autors/es abans del 25/04/2020 per tal de confirmar l’acceptació de la Presentació 2020, si s’escau.
 • Amb la finalitat de poder-la instal·lar prèviament a la celebració del Congrés, la presentació 2020 acceptada, en el seu format definitiu, s’haurà de trametre al Comitè Científic com a molt tard el dia 15/06/2020, i en un format que accepti aquesta tramesa segons els termes acordats amb el contacte del Comitè Científic.
 • No es limita el nombre de Presentacions 2020 per autor/a, a diferència del que sí passa en les comunicacions i tallers.
 • Tot/a autor/a haurà d’estar inscrit/a al Congrés. Pensant en aquesta limitació, es suggereix la distinció entre la figura dels autors/es i la figura dels col·laboradors/es del taller; en aquest darrer cas, no s’aplica la limitació anterior. Els col·laboradors podran aparèixer reconeguts al resum de la presentació que es publicarà tant a les actes com al programa de mà.
 • De cara a organitzar la visualització de les Presentacions 2020 per part dels assistents els dies del Congrés, aquestes podran ser agrupades per afinitats de temàtica o d’objectius. El Comitè Científic serà qui assumeixi aquesta organització.
 • Durant aquesta visualització de les Presentacions 2020 per part dels assistents, els autors/es no podran intervenir oralment en cap moment. La seva intervenció oral es restringirà a l’espai destinat al debat o a la interacció amb els assistents.

Terminis

Atès el canvi de dates del Congrés i els motius que ens hi han portat, i pensant en aquelles iniciatives i idees que han anat sorgint durant aquests mesos, el Comitè organitzador i el Comitè científic han considerat oportú obrir un nou període per presentar noves aportacions.

 • Per a la tramesa de propostes de comunicacions: des del 15/05/2020 al 15/07/2020.
 • Les aportacions ja presentades en l’anterior període, no cal que tornin a ser registrades (en tot cas, comproveu que a finals d’abril vàreu rebre la confirmació del comitè científic).
 • Per a la tramesa dels textos definitius: des de la seva acceptació fins al 12/10/2020.

Tramesa de propostes de presentacions 2020:

Cada proposta de Presentació 2020 s’haurà de trametre en dues parts per separat a través d’aquest formulari.

ENLLAÇ

En aquest formulari s’hi demana la següent informació:

 

  • El títol de la Presentació 2020.
  • Breu descripció de l’activitat / experiència / recerca… que es vol presentar
  • Breu indicació de què consideren els autors/es que pot aportar als assistents la seva presentació 2020
  • Si s’escau, la relació de necessitats tècniques no habituals per a poder visualitzar la presentació 2020
  • Un seguit de dades d’identificació en relació a l’autoria
  • Les taxonomies associades a la Presentació 2020 (etapes, nuclis temàtics, dimensions) 

Exemple presentació 2020

Taules: 

Exposicions en “petit format” d’activitats d’aula, d’experiències i de materials, explicades pels mestres, professorat o alumnat que les han portat a la pràctica. Es diferencien del tallers en què no es tracta tant de realitzar les activitats com de poder explicar-les en un temps breu a grups de persones que aniran passant per les taules de forma lliure.

Criteris i consideracions importants: 

 • Es fixa la durada del temps total de taules en 1h 30 en total. Podeu comptar, com a temps orientatiu que la presentació de l’activitat o experiència, s’ha de poder explicar a un grup d’assistents en uns deu minuts.
 • Les propostes de taules es trametran a l’organització del Congrés a través d’un formulari que més avall es descriu.
 • Posteriorment, un cop acceptada la taula, es demanarà la tramesa del text complet, en el termini indicat més avall i seguint les indicacions de format que a partir del mes de març es faran públiques en aquesta mateixa pàgina.
 • Aquest text complet és el que es publicarà a les actes del Congrés en format virtual. Aquestes actes virtuals seran anàlogues a les de 2016 (aprofitem l’avinentesa per convidar a consultar-les en aquest enllaç ( a qui no ho hagi fet anteriorment), disposaran del corresponent ISBN, i a diferència de les actes no virtuals tenen el caràcter d’immediates un cop acabat el Congrés.
 • El Comitè Científic comunicarà als autors/es abans del 25/04/ l’acceptació de la seva taula, si s’escau.
 • Es limita el nombre de comunicacions i tallers en els que es participi com a autor/a a un màxim de 2 en total (comunicacions+tallers).
 • Tot/a autor/a haurà d’estar inscrit/a al Congrés.
 • Pensant en aquestes limitacions, es suggereix la distinció entre la figura dels autors/es i la figura dels col·laboradors/es de la taula; en aquest darrer cas, no s’apliquen les dues limitacions anteriors. Els col·laboradors podran aparèixer reconeguts al resum de la presentació que es publicarà tant a les actes com al programa de mà.

Terminis

 • Per a la tramesa de propostes de taules: des del 15/11/2019 fins al 01/04/2020.
 • Per a la tramesa dels textos definitius: des de la seva acceptació fins al 31/05/2020.

Tramesa de propostes de taules:

Cada proposta de taula s’haurà de trametre en dues parts per separat a través d‘aquest formulari.

ENLLAÇ

En aquest formulari s’hi demana la següent informació:

  • El títol de la taula
  • Una breu descripció de l’activitat / experiència / material… que es vol presentar.
  • Relació de necessitats específiques per a la realització de la taula (tenint en compte que l’activitat no es realitza a una aula)
  • Una breu indicació de què consideren els autors/es que pot aportar als assistents la seva comunicació
  • Un seguit de dades d’identificació en relació a l’autoria
  • Les taxonomies associades a la comunicació (etapes, nuclis temàtics, dimensions)