S’organitzaran diferents blocs d’activitats:

Dues conferències plenàries a càrrec de persones destacades en l’àmbit de l’educació matemàtica convidades pel comitè científic del Congrés.

Comunicacions

Intervencions breus per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i resultats de recerques a l’aula. En cas que es presentin activitats o experiències concretes implementades a l’aula serà important incloure-hi una reflexió metodològica. Les presentacions orals haurien de ser sintètiques i directes, destacar les idees més rellevants i deixar una explicació més àmplia per a la versió escrita.

Propostes d’activitats d’aula

Es tracta de sessions pràctiques d’activitats que el professorat ha dut a terme a les aules, i substitueixen l’anterior format de “Tallers” degut a que la interacció presencial que aquests requereixen no és possible virtualment. En qualsevol cas, la finalitat principal d’aquestes sessions continua sent la manipulació interactiva de materials o software i l’exposició d’activitats concretes. Es diferencien de les comunicacions en el fet que han de tenir un plantejament dinàmic. La presentació tindrà una durada de 30 minuts, i podrà incloure un, o més d’un, vídeo pre-enregistrat; finalitzada aquesta presentació s’establirà un debat i intercanvi de comentaris entre assistents i ponents d’uns 15 minuts de durada.  

Taules

Vídeos en “petit format” d’activitats d’aula, d’experiències i de materials, explicades pels mestres, professorat o alumnat que les han portat a la pràctica.

Presentacions 2020

Presentacions en forma virtual per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i els resultats de recerques a l’aula, que són presentades a través de 20 imatges en 20 segons cadascuna.

Espais d’Intercanvi

Moments i espais que l’organització promou, però no dirigeix, per tal de facilitar l’intercanvi entre docents amb interessos similars i d’afavorir l’aprenentatge entre iguals.