S’organitzaran diferents blocs d’activitats:

Dues conferències plenàries a càrrec de persones destacades en l’àmbit de l’educació matemàtica convidades pel comitè científic del Congrés.

Comunicacions

Intervencions breus per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i resultats de recerques a l’aula. En cas que es presentin activitats o experiències concretes implementades a l’aula serà important incloure-hi una reflexió metodològica. Les presentacions orals haurien de ser sintètiques i directes, destacar les idees més rellevants i deixar una explicació més àmplia per a la versió escrita.

Tallers

Sessions pràctiques d’activitats el professorat ha dut a terme a les aules. La finalitat principal d’aquestes sessions és la manipulació interactiva de materials o software i l’exposició d’activitats concretes. Es diferencien de les comunicacions en el fet que han de tenir un plantejament dinàmic basat en la participació activa dels assistents.

Taules

Exposicions en “petit format” d’activitats d’aula, d’experiències i de materials, explicades pels mestres, professorat o alumnat que les han portat a la pràctica.

Presentacions 2020

Presentacions en forma virtual per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i els resultats de recerques a l’aula, que són presentades a través de 20 imatges en 20 segons cadascuna.

Debats

Sessions en les que es convida als assistents a participar en l’intercanvi d’opinions, per tal d’arribar a consensos, previsiblement en forma de reptes a assolir de cara al proper C2EM. En aquests debats hi ha uns relators, que són els responsables de donar paraules, prendre nota i mantenir el ritme i la fluïdesa del debat.

Espais d’Intercanvi

Moments i espais que l’organització promou, però no dirigeix, per tal de facilitar l’intercanvi entre docents amb interessos similars i d’afavorir l’aprenentatge entre iguals.

Els interessats a presentar Comunicacions, Tallers, Presentacions 2020, Taules o altres activitats trobaran les orientacions per enviar la proposta (terminis, consignes, detalls operatius, formulari, requisits, etc.) a la web del congrés .