12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 09:00 - 10:30 De l'anàlisi dels resultats de les proves externes a la millora dels resultats (Comunicacions enllaçades)

Anàlisi dels resultats de les proves de competència matemàtica com a eina de reflexió metodològica i de millora de resultats

Marta Carlos Vidal Inspecció d’Educació (Girona)
Mercè Juanola Tornabells Inspecció d’Educació (Girona)
Joaquim Costa Llobet Serveis Territorials d’Ensenyament (Girona)

Els informes per ítems de les proves externes de competències de 6è de primària i de 4t d’ESO, i de les proves diagnòstiques de 3r de primària, són una valuosa font d’informació que, en general, encara no està suficientment explotada pels centres educatius. A partir de les dades comparades d’un conjunt de centres, trobem indicis de factors que dificulten una correcta resolució per part dels alumnes de les preguntes de les proves. L’anàlisi també ens condueix cap a una reflexió metodològica amb implicacions pràctiques sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula. Concloem que si un centre qualsevol analitza els informes per ítems, obté un gran valor afegit en aspectes clau de metodologia, de planificació i de cultura avaluativa.

Document definitiu

 
 

Portem el canvi i les relacions a la resta d’àrees

Maria Rosa Latorre Sarlé Escola Guinardó SCCL (Barcelona)

Les proves de competències bàsiques van permetre detectar que l’alumnat del centre en el que treballo presentava mancances en el bloc de “Canvi i relacions”. Per tal de superar aquestes mancances, es va voler treballar aquests continguts mitjançant situacions contextualitzades i més significatives per l’alumnat, implicant als altres departaments de l’escola. Així, al llarg del curs acadèmic 2014-15, s’ha iniciat un procés que durarà dos cursos acadèmics, en el que els docents de totes les àrees han hagut de dissenyar i implementar activitats que s’ajustessin tant als continguts matemàtics triats com als propis de la matèria. Amb els resultats d’aquesta implementació es determinaran els canvis metodològics que cal fer dins de l’assignatura de matemàtiques i es proposaran noves activitats des de les diferents àrees pel curs 2016-17.

Document definitiu

 
 

Taller de raonament: resolució de problemes competencials de forma cooperativa

Maria Mercè Garcia i Juan Col·legi Pineda (L’Hospitalet de Llobregat)

El “taller de raonament” consisteix en la dedicació d’un mòdul setmanal, al cicle mitjà i superior de la primària, per a la resolució de problemes competencials de manera cooperativa i amb el model d’aula compartida. Aquesta iniciativa sorgeix com a canvi metodològic en la resolució de problemes matemàtics partint de l’anàlisi i l’interès de millora dels resultats de competències. El treball cooperatiu és el mitjà per tal que tots els alumnes de l’aula entenguin i resolguin bé els problemes matemàtics; la interacció entre els alumnes aconsegueix beneficis mutus entre els integrants dels grups cooperatius. Els dos professors que hi ha a l’aula acompanyen els alumnes en el seu procés d’aprenentatge marcant objectius, assignant rols, vigilant l’eficàcia dels grups d’aprenentatge, fent de mediadors i avaluant l’aprenentatge.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B5