12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 Les matemàtiques a l’ESO, la selectivitat (matemàtiques de les CCSS) i el GeoGebra: una terna prodigiosa (Comunicació)

Jordi Esgleas Giménez – Escola Pia Sarrià-Calassanç (Barcelona)

La tecnologia, i en particular el GeoGebra, pot ajudar els alumnes a l’inici del batxillerat a enfrontar-se amb els problemes de selectivitat. Els continguts de matemàtiques treballats a 3r d’ESO i molt especialment a 4t ja doten l’alumnat de les eines suficients com perquè, alliberats de la pressió que els suposa el càlcul i els procediments algèbrics per a la resolució d’equacions i sistemes, puguin afrontar els problemes de selectivitat amb èxit.
El GeoGebra els (ens) ofereix la possibilitat de visualitzar gràficament gran part dels problemes, podent arribar a la seva solució amb l’observació del comportament de les funcions o la interpretació amb més facilitat dels sistemes d’inequacions. A més, el seu mòdul CAS dóna una enorme potència de càlcul a l’hora de resoldre equacions i sistemes.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula IA