12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:00 - 11:00 Llengua i matemàtiques (Comunicacions enllaçades)

Quanta llengua hi ha a les mates!

Julio Garcia Maya – Escola Daina Isard (Olesa de Montserrat)
Cristina Hidalgo Agenjo – Escola Daina Isard (Olesa de Montserrat)

La gran quantitat de conceptes lingüístics vinculats amb els conceptes purament matemàtics (escriptura de nombres, nomenclatura de la geometria…) ens fa plantejar-nos molts interrogants. La pròpia natura de les matemàtiques reclama que la metodologia d’aquesta assignatura fomenti el raonament, la investigació o la recerca de patrons. Ara bé, quan treballem conceptes lingüístics, sovint ens trobem amb normes i convencions socials a les quals no podem arribar a partir del raonament.
Pot desvirtuar el seu estudi, doncs, la lògica matemàtica? Durant la comunicació exposarem exemples que mostren que això pot succeir. Per això, tenir molt en compte quins aspectes lingüístics decidirem treballar, així com quan i com presentar-los, esdevé quelcom essencial.

Document definitiu

 
 

La comprensió lectora en la resolució de problemes a Primer Cicle de Primària

Susana Capelo Cobo – Col·legi Santa Teresa – Ganduxer (Barcelona)

Quina implicació té la comprensió lectora i el domini de les estructures bàsiques del llenguatge, en la resolució de problemes aritmètics? Aquesta incògnita serveix com a punt de partida d’aquest estudi longitudinal centrat en edats en les quals el procés de lectoescriptura encara no està consolidat. En el treball que es presenta, hem pogut comprovar que els resultats més baixos en l’àrea de matemàtiques, en quant a competències bàsiques es refereix, es donen de manera repetida, en l’ús, interpretació i elaboració del llenguatge escrit en relació a les matemàtiques. Hem seguit a un grup d’alumnes durant els dos cursos de cicle inicial de primària i hem observat la seva evolució en aquests aspectes.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B1

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 210. Relacions i canvi: una introducció al pensament algebraic (Taula)

Julio Garcia Maya – Escola Daina Isard (Olesa de Montserrat)
Cristina Hidalgo Agenjo – Escola Daina Isard (Olesa de Montserrat)

Es presenten 5 activitats per treballar el bloc de continguts de “Relacions i Canvi” a partir de l’estudi de diferents jocs de taula i explotant la dinàmica de descoberta de patrons i la idea algebraica de generalitzar.


Document definitiu
 
 


Lloc: Pati de ciències