Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web https://feemcat.org/, propietat de FEDERACIO D’ENTITATS PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMATIQUES A CATALUNYA, d’ara endavant el PRESTADOR.
L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

• Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
• És una persona amb prou capacitat per a contractar. – Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és FEDERACIO D’ENTITATS PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMATIQUES A CATALUNYA. C/St Ramon 29, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona. Email: feemcat@gmail.com, NIF G43422872.

I d’una altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda d’entrades nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret, en aquest cas, entrades a l’event C2EM 2020.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis oferts pel PRESTADOR, s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a la creació del compte, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanin, les quals es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), que s’especifica en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar el DNI com a nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen directament des de la pàgina web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per a efectuar la descàrrega de les entrades.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deficiències o defectes que presenti el servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per a retornarlo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:
Postal: FEDERACIO D’ENTITATS PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMATIQUES A CATALUNYA. C/Major, 15 – 23201 REUS (Tarragona).
Email: feemcat@gmail.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions Generals.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de FEDERACIO D’ENTITATS PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMATIQUES A CATALUNYA, o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei o entrada inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit, tret que es tracti de entrades a events, en els quals es descarreguen directament.

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en EUROS. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.
Abans d’efectuar la compra, pot comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament de les compres:

  • Transferència bancària
  • Targeta de crèdit

11. PROCÉS DE COMPRA

En el formulari d’inscripció i de pagament (Cistella)  s’observaran el tipus d’inscripcions, d’una únic quantitat i el preu segons sigui associat o no. L’import total serà l’equivalent a una sola inscripció. Un cop guardada la cistella, es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes.
Des dels  formularis s’efectuarà la comanda (comprar).
Un cop processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic per a confirmar l’estat de la comanda i la data d’enviament

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web tenen un període de garantia de dos anys, de conformitat amb els criteris i condicions que es descriuen en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, tret de la compra d’entrades que sols serviran per l’event contractat. En cas de no assistència no es retornarà l’import.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis que s’ofereixen respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’aquests no s’hi apliqui:
a) S’ajusten a la descripció efectuada per FEEMCAT.
b) Són aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.
c) Són aptes per a qualsevol ús especiat requerit pel client quan n’hagi assabentat FEEMCAT en el moment de formalitzar el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
d) Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui esperar fonamentalment,tenint en compte la seva naturalesa i, si escau, les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per FEEMCAT.
2. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment deformalitzar el contracte o que tinguin l’origen en serveis proporcionats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

FEEMCAT ha de respondre davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment d’entregar el servei. FEEMCAT reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte, tret del cas de venda d’entrades, que la responsabilitat es redueix a la realització de l’event contractat. En cas de no realizar-se l’event, es retornarà el import de les entrades.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.
En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals més propers a la població BARCELONA (Espanya).