Coneix, consent i accepta que pugui ser gravat/gravada quan fa la seva ponència/activitat d’aula, autoritzant de forma expressa a que aquestes imatges es facin públiques a través de la web i els canals de vídeo de Feemcat i del C2EM.
Tot això, respectant en tot moment el dret a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge, tal com consta a la pàgina web del C2EM: Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’organització del C2EM us comunica que podria usar algunes fotografies i enregistraments corresponents a activitats del C2EM i publicar-les a la pàgina web o revistes i publicacions d’àmbit educatiu.
En el cas que vulgueu que alguna de les fotografies o enregistraments on sortiu es retiri de la web ens ho podeu comunicar amb un missatge al correu de contacte c2em@feemcat.org