Continuant la línia de treball dels dos últims anys en relació a l’impuls de les conclusions del c2em 2016 i en el camí cap al c2em 2020 diversos integrants de la comissió acompanyats per representants de les associacions de la Feemcat ens hem reunit a Sant Jaume dels Domenys els dies 11 i 12 de Juliol.

L’objectiu de la trobada és definir línies d’impuls de les conclusions i dissenyar accions concretes associades a cadascuna d’elles.

La metodologia de treball  ha estat molt participativa i s’ha estructurat de la següent manera:

  • una reunió plenària dels trenta assistents per situar l’estat de la qüestió.
  • treball en cinc petits grups per definir les possibles línies d’impuls
  • una nova trobada conjunta per perfilar un redactat final de consens
  • treball en grups per definir accions concretes associaciades a cada línia d’impuls
  • per últim, una trobada conjunta per validar la feina feta i assignar responsables del seguiment de les accions previstes

El llistat de les línies d’impuls acordades és:

LÍNIA D’IMPULS 1

Contribuir a la millora de la formació inicial del professorat i a estendre una cultura d’actualització científica i didàctica en educació matemàtica.

Promoure la necessitat d’una formació inicial i contínua sòlida en els aspectes d’actualització científica i didàctica.

LÍNIA D’IMPULS 2

Incorporar noves modalitats de formació contínua en educació matemàtica.

Potenciar les modalitats de formació ja existents i promoure’n de noves com ara l’acompa- nyament i les visites a centres partint de l’anàlisi de la pràctica docent a l’aula. Les temàtiques de les formacions permanents han d’atendre les necessitats del moment.

LÍNIA D’IMPULS 3

Posar en valor el paper de les matemàtiques dins dels projectes, de les activitats STEAM i d’altres propostes de treball globalitzat.

En els treballs globalitzats hem de tenir cura que les matemàtiques no quedin relegades a un paper auxiliar o merament instrumental. El que es proposa és que en aquestes tasques també hi hagi construcció de coneixement matemàtic, de manera que s’utilitzin processos matemàtics rellevants, com també que s’apliquin continguts ja coneguts en nous contextos o s’aprofiti per introduir-ne de nous. Aquests treballs globalitzats no ens han de fer perdre de vista que cal donar importància que es duguin a terme projectes en què les matemàtiques siguin l’eix vertebrador.

LÍNIA D’IMPULS 4

Aplicar a l’aula resultats de recerca i innovació en educació matemàtica i potenciar la realització de noves investigacions properes a la realitat de les nostres aules.

La finalitat d’aquesta difusió és poder utilitzar aquests resultats com a fonamentació i argumentari de determinats plantejaments educatius, més enllà de la seva defensa en el pla de les creences. En aquest sentit, serà necessari connectar escola i universitat i tendir que les diferents associacions de professorat esdevinguin referents, tot generant documents i propostes de treball.

LÍNIA D’IMPULS 5

Millorar la imatge social de les matemàtiques des de l’escola i des de les famílies.

Atès que l’escola i les famílies són els agents principals de la formació dels nois i les noies, tenen un paper clau en la seva educació matemàtica. Per tant, les actituds, les accions i la col ̈laboració d’aquests tenen efectes en la imatge actual i futura de les matemàtiques.

LÍNIA D’IMPULS 6

Millorar la imatge de les matemàtiques des de tots els àmbits i per al conjunt de la societat.

La competència matemàtica és clau per a tots els ciutadans i la societat hauria d’implicar-se en el coneixement i l’extensió d’aquesta competència. Per tant, seria bo promoure accions per a la millora de la imatge de les matemàtiques des de tots els àmbits de la societat.

LÍNIA D’IMPULS 7

Millorar la imatge social del professorat que ensenya matemàtiques.

Les actuacions del professorat són determinants en el desenvolupament de la competència matemàtica dels alumnes, la qual és indispensable per a l’exercici de la ciutadania. Per tant, la societat, la comunitat matemàtica i l’escola haurien de conèixer la tasca docent de qualitat per poder valorar-la positivament.

LÍNIA D’IMPULS 8

Promoure els laboratoris de matemàtiques.

Cal entendre el laboratori de matemàtiques com l’àmbit propici per a l’experiència mate- màtica.

LÍNIA D’IMPULS 9

Impulsar estratègies per connectar ensenyants.

Per tal de poder potenciar l’intercanvi a través de les xarxes cal fomentar la relació entre mestres i professorat del mateix centre i intercentres tot promovent espais que facilitin aquesta connexió entre iguals, de manera que tothom se senti acompanyat en la seva tasca diària.

LÍNIA D’IMPULS 10

Acostar al professorat els materials que hi ha a la xarxa i fer-ne difusió.

Cal promoure que els mestres i el professorat utilitzin recursos de qualitat dels diferents repositoris existents i, per altra banda, fomentar que comparteixin els seus materials amb la resta de docents.

LÍNIA D’IMPULS 11

Crear i mantenir xarxes de referents i formadors.

Des de les diferents institucions i entitats cal impulsar la creació de xarxes de persones formadores referents en temes importants, que donin resposta a les necessitats del col ̈lectiu per millorar la seva pràctica a l’aula.

LÍNIA D’IMPULS 12

Eixamplar la base de les diferents xarxes dedicades a l’educació i la divulgació de les matemàtiques.

Es pren com a objectiu arribar a la gent que habitualment no participa en els diferents actes promoguts per les associacions i institucions, ja sigui per desconeixement, ja sigui per desconnexió respecte a allò que s’ofereix, tot potenciant la imatge de la FEEMCAT.

LÍNIA D’IMPULS 13

Aconseguir que cada vegada més professorat assumeixi la necessitat de millora i expandeixi la seva zona de confort.

Assumir reptes de millora representa una oportunitat per eixamplar la zona de confort. En un marc d’acompanyament es podrien aprofitar les necessitats externes (com ara el canvi en l’avaluació) per engrescar amb propostes atractives i més efectives.

LÍNIA D’IMPULS 14

Promoure l’entusiasme per les matemàtiques com un element definitori del docent i com a motor de l’aprenentatge de l’alumne.

Les accions concretes s’aniran difonent a mida que les posem en marxa a partir de setembre de 2018.